Προιόντα

GLAZE

Η­μι­δι­α­φα­νές χρώμα, κα­τάλ­ληλο για τη δη­μι­ουρ­γία δι­α­κο­σμη­τι­κών τε­χνο­τρο­πιών σε ε­σω­τε­ρι­κούς χώ­ρους. Με το GLAZE δί­νε­ται η ευ­και­ρία στο χρή­στη να δη­μι­ουρ­γή­σει την τε­χνο­τρο­πία της α­ρε­σκείας του στο χώρο,ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής του.

Τιμή: 10,00€

RIVEDIL

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ)

Τιμή: 0,00€

« Πρώτη « Προηγούμενη Επόμενη » Τελευταία »